Integritet

För din trygghet

Läs mer om hur vi tar hand om dina personuppgifter.

Rätt Bemanning & Rekryterings integritetsmeddelande

Vi på Rätt Bemanning & Rekrytering arbetar för att du som är företagskund eller kandidat hos oss ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss. Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd. 

I vårt integritetsmeddelande klargör vi hur, när och varför vi behandlar dina uppgifter; samt för de rättigheter du har som kandidat eller kund hos oss. Rätt Bemanning & Rekrytering behandlar som regel inte dina personuppgifter om du inte gett oss ditt uttryckliga samtycke att göra just detta.

Vilka är personuppgiftsansvariga hos oss?

Rätt Bemanning & Rekrytering AB, 556625–5294 på Älvtomtagatan 12 703 42 Örebro ansvarar i egenskap av ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är mån om att skydda dina personuppgifter och i vårt Integritetsmeddelande kan du ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du som företagskund eller kandidat har frågor eller synpunkter som gäller vårt Integritetsmeddelande, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av Rätt Bemanning & Rekrytering, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till Rätt Bemanning & Rekrytering. Alla förfrågningar gällande personuppgifter och integritet skickas via e-post till: integritet@rattbemanning.se.

För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?

Vi samlar endast in och behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera rekryterings- och bemanningsuppdrag; och kandidaters jobbansökningar samt anställning hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi på Rätt Bemanning & Rekrytering?

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, direkt eller indirekt. Som både som kund och jobbsökande eller arbetande kandidat hos Rätt Bemanning & Rekrytering kommer du att lämna viss information om dig själv till oss. Detta räknas som personuppgifter som du har lämnat till oss. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel.

Som företagskund till oss är ni därtill personuppgiftsansvariga för er egen behandling av de personuppgifter som Rätt Bemanning & Rekrytering tillhandahåller under rekryteringsprocessen, genom till exempel kandidatprofil.

Personuppgifter som du lämnar till oss som kandidat

Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering. Detta inkluderar de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg. I vissa fall kan det vara så att du som kandidat, utan att vi efterfrågat detta, lämnar så kallade andra känsliga personuppgifter till oss, exempelvis etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Vi rekommenderar att du inte lämnar denna typ av integritetskritiska personuppgifter. Men om du ändå skulle göra detta kommer vi ej att registrera dessa i våra system, däremot kommer de finnas kvar i dina insända dokument (CV, personligt brev). Denna typ av uppgifter behandlas självfallet med särskild försiktighet, för att så långt som möjligt värna om din integritet.

Ibland behandlar Rätt Bemanning & Rekrytering också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om väljer att inkludera dina personuppgifter från din Linkedin-profil.

I det fall du går vidare i en rekryteringsprocess kan Rätt Bemanning & Rekrytering även komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss. Det är även möjligt att Rätt Bemanning & Rekrytering kan komma att behandla resultat från eventuella tester som du genomfört i samband med en rekryteringsprocess.

Specifikation lagring av kandidats personuppgifter

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera sökandes/registrerades rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Ta emot, utvärdera och besluta kring arbetsansökningar

Namn
Telefonnummer
E-post
Personnummer
 + information i CV och personligt brev.

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i anställningsavtal och kollektivavtal

Under rekrytering + 2 år

 

Personuppgifter som du lämnar till oss som kund

Vid rekryteringsprocessen ansvarar Rätt Bemanning & Rekrytering för vilka personuppgifter som ska samlas in från kandidaten, varifrån de ska insamlas och hur behandlingen ska utföras för rekryteringsändamål. Därför är vårt ställningstagande att vi på Rätt Bemanning & Rekrytering vid rekryteringshänseende är självständiga i förhållande till er som kund och därför ska betraktas som personuppgiftsansvariga.

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera kunds rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Ta emot, utvärdera och besluta kring rekryteringsprocesser och bemanningsuppdrag.

Namn
Telefonnummer
E-post

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i affärsavtal.

Under rekrytering + 2 år

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av Rätt Bemanning & Rekrytering som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att behöva dela din information i enlighet med nedan: 

  • I det fall du ingår i en rekryteringsprocess kan Rätt Bemanning & Rekrytering komma att dela dina personuppgifter med vår kund, alltså Rätt Bemanning & Rekryterings uppdragsgivare.
  • Vi kan komma att dela din information med interna och externa IT-leverantörer. Även andra leverantörer som Rätt Bemanning & Rekrytering väljer att anlita kan komma att ta del av din information, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina åtaganden till Rätt Bemanning & Rekrytering.
  • Dina personuppgifter kan även komma att delas med andra bolag inom Rätt Bemanning & Rekryteringkoncernen för interna administrativa ändamål, till exempel där vi genom att dela uppgifterna kan tillhandahålla en bättre matchning mot lediga tjänster för dig som kandidat.

Hur länge sparar Rätt Bemanning & Rekrytering dina personuppgifter?

Se tabellen ovan för specifika lagringstider för kandidat och kund. Notera att Rätt Bemanning & Rekrytering kan komma att behöva spara information om dig under annan tidsperiod i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter som registrerad i Rätt Bemanning & Rekryterings kompetensnätverk:

Som registrerad så har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta oss på integritet@rattbemanning.se.

Återkalla samtycke till lagring

Du har rätt att återkalla det samtycke du har lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.

Rätt till tillgång

Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse, radering, begränsning

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

Du har även under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller när:

  • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för.
  • Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling.
  • Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling.
  • Personuppgifterna behandlats utan laglig grund.
  • En rättslig förpliktelse kräver radering, och Rätt Bemanning & Rekrytering omfattas av sådan plikt.
  • Rätt Bemanning & Rekrytering raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Rätt Bemanning & Rekrytering inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut. 

Du har även under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av Rätt Bemanning & Rekryterings behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och Rätt Bemanning & Rekrytering därmed måste kontrollera detta.

Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Detta ska i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be Rätt Bemanning & Rekrytering överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig. 

Rätt att inlämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Särskilt om personsuppgiftsbehandling vid uthyrning av konsult

Då du som kund hyr in (bemanningsuppdrag) en konsult från Rätt Bemanning & Rekrytering (gäller både anställd och underkonsult) arbetar denne under er ledning och under ert ansvar ute på arbetsplatsen. Rätt Bemanning & Rekrytering ansvarar för att konsulten har lämnat samtycke till lagring och överlämning av nödvändiga personuppgifter ni får från oss. Ni som kund är därefter personuppgiftsansvarig för de uppgifter som ni mottar och behandlar.

Om en konsult från Rätt Bemanning & Rekrytering i arbetsuppdraget behandlar personuppgifter hos er, till exempel genom användning av system eller att denne kommer i kontakt med personuppgiftsbehandling i sin tjänsteroll, är Rätt Bemanning & Rekrytering inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

Ett sekretessavtal ingås alltid mellan konsult och Rätt Bemanning & Rekrytering samt vid önskemål även med er som kund som förhindras att personuppgifter delas mellan bolagen. Då Rätt Bemanning & Rekrytering inte har åtkomst till personuppgifterna på annat sätt, saknar vi kontakt med personuppgiftsbehandlingen och agerar alltså inte personuppgiftsbiträde.

Ni som kund ansvarar alltid för att Rätt Bemanning & Rekryterings konsult får tillräcklig information och stöttning gällande era interna processer, särskilt avseende sådan personuppgiftsbehandling. 

Ändringar i Rätt Bemanning & Rekryterings Integritetspolicy

Rätt Bemanning & Rekrytering förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på vår hemsida: www.rattbemanning.se.

Läs gärna mer om integritet och personuppgifter i Dataskyddsförordningen.

Örebro
Kulvägen 8
703 69 Örebro

Västerås
Linslagargränd 5
721 30  Västerås

Eskilstuna
Kungsgatan 14
632 19 Eskilstuna

Skärholmen
Vårbergsplan 27
127 43 Skärholmen

All rights reserved © Rätt Bemanning 2023

Om oss

Rätt Bemanning & Rekrytering är det bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig på tjänster inom industri, lager och logistik, IT, ekonomi och administration.

Om oss

Rätt Bemanning & Rekrytering är det bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig på tjänster inom industri, lager och logistik, IT, ekonomi och administration.

Kontakt

Rätt Bemanning & Rekrytering

Örebro
Kulvägen 8, 703 69

Västerås
Linslagargränd 5, 721 30

Eskilstuna
Munktell Science Park
Portgatan 3, 633 61

info@rattbemanning.se

019-20 30 20

 

All rights reserved © Rätt Bemanning 2022